Trang chủ / Sản phẩm / Thuê giải pháp hỗ trợ công cụ quản lý KPI – BSC – 3P

Thuê giải pháp hỗ trợ công cụ quản lý KPI – BSC – 3P

10:46:05 26/02/2020

Phương án thuê giải pháp hỗ trợ Công cụ quản lý KPI – BSC – 3P nhằm mục đích quản lý phòng ban, nhân viên, quản lý chỉ tiêu KPI theo phòng, ban, cá nhân bởi mỗi phòng ban bao gồm rất nhiều cá nhân với nhiều chức vụ khác nhau như Trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên. Mỗi vị trí sẽ có những chỉ tiêu KPI khác nhau do đó cần quản lý thông tin của các cá nhân.

Việc tính KPI theo đơn vị có chỉ tiêu liên quan đến doanh thu, thuê bao của các dịch vụ do phòng ban/cá nhân quản lý do đó hệ thống cần phải quản lý được thông tin các dịch vụ cũng như doanh thu, thuê bao các dịch vụ do phòng ban/cá nhân quản lý.

1. Mô hình kiến trúc hệ thống:

Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống bao gồm các thành phần sau:

 • Kênh giao tiếp: biểu diễn các thành phần của hệ thống thông qua giao diện web trực quan, dễ hiểu.
 • Gồm các nghiệp vụ sau:
  • Quản lý phòng ban, chuyên viên
  • Quản lý các chỉ tiêu KPI theo phòng ban
  • Quản lý các chỉ tiêu KPI theo cá nhân
  • Quản lý dịch vụ (bao gồm kế hoạch, số liệu về thuê bao, doanh thu các dịch vụ) theo phòng ban/cá nhân
  • Quản lý KPI của các hệ thống dịch vụ GTGT
  • Tiến trình FTP lấy và import dữ liệu từ hệ thống Vasreport (thuê bao, doanh thu và KPI hệ thống ...)
  • Chức năng nhập kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI bằng file excel hoặc bằng tay
  • Kết xuất kết quả thực hiện KPI theo đơn vị
  • Kết xuất kết quả thực hiện KPI theo cá nhân
  • Báo cáo kết quả KPI của toàn Trung tâm

2. Tính năng Mediation:

 • Chức năng Mail/sms alert
 • Chức năng System alert
 • Chức năng Disk Cleaner
 • Chức năng Database Cleaner
 • Chức năng Backup dữ liệu

3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

 • Quản lý phòng ban

 • Quản lý chuyên viên

 • Quản lý các chỉ tiêu KPI theo phòng ban: tạo mới chỉ tiêu, cập nhật chỉ tiêu, import các chỉ tiêu bằng file excel, xóa chỉ tiêu.

 • Quản lý các chỉ tiêu KPI theo cá nhân: tạo mới chỉ tiêu, cập nhật chỉ tiêu, import các chỉ tiêu bằng file excel, xóa chỉ tiêu.

 • Quản lý dịch vụ theo phòng, ban/ cá nhân: Khai báo các dịch vụ theo phòng ban và cá nhân quản lý, cập nhật thông tin dịch vụ, import kết quả (kế hoạch, thuê bao và doanh thu theo dịch vụ) thực hiện bằng file excel, tìm kiếm, xóa dịch vụ.

 • Tiến trình lấy và import dữ liệu từ hệ thống Vasreport: FTP tới hệ thống VASREPORT lấy dữ liệu (thuê bao, doanh thu dịch vụ MVAS, dữ liệu KPI hệ thống theo tháng ...), tiến trình import dữ liệu vào hệ thống

 • Quản lý KPI hệ thống: Khai báo các hệ thống tính KPI do phòng ban/cá nhân quản lý, cập nhật chỉ số KPI hệ thống , cập nhật trọng số cho mỗi hệ thống

 • Chức năng nhập kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI bằng file excel hoặc bằng tay: Import file excel các chỉ tiêu đánh giá và kết quả thực hiện các chỉ tiêu lên hệ thống, Nhập bằng tay kết quả thực hiện ở mỗi chỉ tiêu, Nhập bằng tay kết quả thực hiện ở mỗi chỉ tiêu, Cập nhật kết quả thực hiện ở mỗi chỉ tiêu, Tìm kiếm kết quả theo chỉ tiêu hoặc phòng ban

 • Kết xuất kết quả thực hiện KPI theo đơn vị, cá nhân

 • Báo cáo kết quả KPI của toàn Trung tâm theo Tháng/ Quý/Năm

 

Bài viết liên quan