Trang chủ / Sản phẩm

Sản phẩm

  • HT hỗ trợ quản lý và nhắn tin quảng cáo

  • Hệ thống SARS

  • Tra cứu SMS trên SMSC và SMPP Gateway

  • Hệ thống SMS BRANDNAME

  • Trò chơi tương tác trên LiveInfo/SMS/MMS